ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на платформата www.tripxv.com

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящите Общи Условия („Общи Условия”) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател”) и «Орфей Клуб Уелнес» АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А

 

(2) С отварянето или с използването на каквато и да било част от платформата, предлагана от www.tripxv.com вие декларирате, че познавате и разбирате настоящите Общи условия, приемате ги изцяло и се задължавате да ги спазвате.

 

Чл. 2. (1) Платформата www.tripxv.com е собственост на българското търговско дружество «Орфей Клуб Уелнес» АД, с ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А.

 

(2) Достъпът до онлайн платформата www.tripxv.com се осъществява чрез мрежата world wide web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии.

 

(3) Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпът, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

 

Чл. 3. (1) «Орфей Клуб Уелнес» АД, ЕИК 160098651 си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, за което ще бъдете уведомени с публикация на началната страница на www.tripxv.com .

 

(2) Евентуална промяна на Общите условия не може да води до по - неблагоприятни условия за вече заявени и все още неприключили обменни операции.

 

РАЗДЕЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Чл. 4. (1) Използваните термини в настоящите Общи условия имат следните значения по следния смисъл:

 

(2) „Средства (материали)” означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието и Софтуера. Средствата не са предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи Условия. Същите са собственост на Титуляра.

 

(3) „Платформа“ означава потребителска онлайн информационна система – собственост на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, с включеното в нея съдържание, а именно: посредничество в предоставяне на услуги в областта на туризма.

 

(4) “Съдържание” означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата, включително и информацията, свързана с Услугите и/или предлаганите оферти от „Орфей Клуб Уелнес“ АД и партньорите, съдържанието на всяко съобщение, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства, информацията, касаеща ползвателите и др.

 

(5) “Услуга/и” на Платформата включва/т:

- стена за поръчка;

- лична стена на регистриран потребител;

- възможност за избор на разнообразни туристически дестинации;

- възможност за избор на места за настаняване;

- възможност за избор на атракции;

- възможност за избор на трипове и гидове.

 

(6) ”Партньор” е всяко лице, с което „Орфей Клуб Уелнес“ АД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя и/или предлага на потребителите на Платформата допълнителни услуги и/или стоки и продукти и/или друга информация.

 

(7) „Cookies“са малки файлове, които се изпращат до компютъра на Ползвателя от уебсайтовете, които посещава, и се съхраняват на него. „Cookies“ се съхраняват във файловата директория на използвания браузър. Следващия път, когато Ползвателя посети същия сайт, браузърът прочита „Cookie“ и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал „Cookie“. За повече информация, моля, посетете например сайта www.allaboutcookies.org

 

РАЗДЕЛ III

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Чл. 5. (1) Съдържанието на Платформата, софтуерът и средствата не са предмет на продажба.

 

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД e носител на всички права върху Платформата, съдържанието и софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

 

(3) Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити съдържанието на платформата, софтуера и средствата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. „Орфей Клуб Уелнес“ АД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява платформата, софтуера и средствата.

 

(4) „Орфей Клуб Уелнес“ АД не предоставя на ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД или неговите лицензодатели или неговите партньори.

 

РАЗДЕЛ IV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

 

Чл. 6. (1) Съгласно настоящите Общи Условия, „Орфей Клуб Уелнес“ АД предоставя на ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на съдържанието на платформата, като разрешава на ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно настоящите Общи Условия.

 

(2) Предоставеното право по - конкретно включва: право на ползвателя да използва съдържанието на платформата в съответствие с обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи Условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено ползвателя.

 

РАЗДЕЛ V

ОБХВАТ НА ПОЛЗВАНЕТО

 

Чл. 7. (1) Ползвателят може да прави Поръчки на платформата чрез добавянето на желаните Услуги, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

(2) Всяка добавена услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Услуга, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Услугата.

 

Чл. 8. (1) Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на „Орфей Клуб Уелнес“ АД поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

 

(2) С изпращането на поръчката ползвателят разрешава на „Орфей Клуб Уелнес“ АД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Договорът за покупко-продажба от разстояние между „Орфей Клуб Уелнес“ АД и Клиента се смята за сключен, при действащите към момента Общи условия на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да предостави Услугата.

 

Чл. 9. „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ползвателя Поръчка, за което следва да уведоми ползвателя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на ползвателя на транзакцията при онлайн плащане;

• oсъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на „Орфей Клуб Уелнес“ АД при он-лайн плащания;

• предоставените от ползвателя данни в платформата са непълни и/или грешни.

 

Чл. 10. (1) Ползвателят ще поеме всички преки разходи по връщането на туристическите услуги, предлагани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

 

(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД се задължава да възстанови единствено и само платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който ползвателят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на ползвателя, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.

 

КАЧВАНЕ И/ИЛИ СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ

 

Чл. 11. Потребителят е длъжен да не публикува следната информация:

• да не е клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;

• да не призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред;

• да не призовава към насилие;

• да не съдържа забранени от закона послания;

• да не уврежда оборудването и/или компютърните програми на другите Ползватели;

• да не обижда останалите Ползватели;

• да не е спам;

• да не нарушава авторски права и интелектуална собственост на трети лица

 

Чл. 12. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще предприеме последващи стъпки, ако получи оплакване за нарушение на авторските права или за качване материал, който отговаря на едно следните описания:

• противоречи на правилата на морала и добрите нрави;

• съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

• представлява порнографско или има открито сексуално съдържание;

• съдържа прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно или друго публично имущество;

• съдържа ясно различими тела на жертви от катастрофи или други тежки инциденти;

• обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация;

• разкрива търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;

• представлява обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако титуляра на правото не е дал съгласието си;

• нарушава имуществени или неимуществени права, или законни интереси на трети лица;

• пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

• накърнява доброто име на другиго и призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• съдържа информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;

• съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

 

(2) Ползвателят носи отговорност за нарушение на права на авторите и в случай на иск срещу „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ще бъде привлечен като страна и ще дължи обезщетение за всички разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използване на услугите от страна на ползвателя, когато използването е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за „Орфей Клуб Уелнес“ АД, за негов партньор, служители и/или агенти.

 

(3) Ползвателят разбира и приема, че съдържание което публикува може да бъде премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на платформата. В този смисъл, с приемането на тези Общи условия, ползвателят се съгласява и се отказва от всякакви права и претенции, които би могъл да има във връзка с изменението, промяната или премахването на публикуваното и/или споделено от него съдържание.

 

Чл. 13. (1) В случай на установяване от страна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да блокира профила и да изтрие всички активи натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите Условия.

 

(2) Регистрацията в платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

 

(3) При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

Име

Фамилия

Имейл

Парола

 

(4) Регистрация е допустима единствено и само за пълнолетно и дееспособно лице, което е декларирало съгласието с Общите Условия на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Не се допуска регистрация на лице под 18-годишна възраст. При установяване на регистрация на непълнолетно и/или недееспособно лице, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изтрие профила /акаунта/ на съответния потребител без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

 

Чл. 14. (1) С акта на регистрацията се счита, че настоящите Общи Условия са приети и подписани.

 

(2) Регистрацията в платформата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД се губи и/или отнема, при неспазване на Общите условия от страна на потребител/ползвател.

 

(3) Всеки Ползвател има право да получи достъп, чрез интернет до Съдържанието на Платформата, съгласно условията на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Чл. 15. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, „Орфей Клуб Уелнес“ АД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ползвателят или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „Орфей Клуб Уелнес“ АД и/или на партньори на платформата може да се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които „Орфей Клуб Уелнес“ АД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на ползвателя. Затова „Орфей Клуб Уелнес“ АД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он - лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продукти и услуги, продавани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД и партньорите на платформата.

Чл. 16. В случай на получен достъп до платформата, без да е извършена регистрация ще се счита, че потребителят е обвързан с настоящите Общи условия и че същите са приети от момента на зареждане на страницата на HYPERLINK "http://www.tripxv.com/"www.tripxv.com.

 

РАЗДЕЛ VI

НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

Чл. 17. (1) С изключение на предвиденото в настоящите Общи Условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин/включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

(2) Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното съдържание, софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки;

(3) Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

(4) С изключение на предвиденото в настоящите общи условия, ползвателят, няма право да разпространява код/ове за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Чл. 18. Ползвателят се задължава, респ. се съгласява да:

(1) Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не разпространява забранени от закона материали и/или противоречащи на морала, да не уврежда доброто име и авторитет на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, нейното ръководство и на Платформата или отделни елементи на нейното съдържание;

(2) Получава допълнителна информация по посочени от него email от страна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Видът на информацията зависи от преценката на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

(3) За целите на статистиката, Ползвателят се съгласява, че „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

(4) При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи Условия, „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в същата или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи Условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от „„Орфей Клуб Уелнес“ АД.

(5) Ползвателят се съгласява, че „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) с информация и промоции за Платформата до него, в случай че е посочил мобилен телефон за връзка. „Орфей Клуб Уелнес“ АД има право да изпраща електронни писма на Ползвателя с информация за Платформата и Съдържанието на Платформата.

 

РАЗДЕЛ VII

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19. (1) „Орфей Клуб Уеленс“ АД не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания.

(2) „Орфей Клуб Уеленс“ АД не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера.

(3) „Орфей Клуб Уеленс“ АД не носи каквато и да е отговорност при избрано пътуване или посещение на даден туристически обект.

Чл. 20. „Орфей Клуб Уеленс“ АД не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали „Орфей Клуб Уеленс“ АД е бил уведомен за възможността за такива вреди.

Чл. 21. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване „Орфей Клуб Уеленс“ АД бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на „Орфей Клуб Уеленс“ АД посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на паричния еквивалент на размера на минималната месечна активност съгласно настоящите Общи Условия на „Орфей Клуб Уеленс“ АД. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни – отговорността се носи от Ползвателя.

РАЗДЕЛ VIII

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 22. (1) Ползвателят се съгласява, че поради начина на действие и използване на Платформата, Софтуера и Документацията, „Орфей Клуб Уелнес“ АД може да има право на достъп до лична на Ползвателя информация. Инсталацията и/или използването на Софтуера (или част от него), както и услуги, предоставяни от „Орфей Клуб Уелнес“ АД или свързани с тях, е възможно да доведат до събиране, използване или обработката на лична информация, от страна на доставчика, като „Орфей Клуб Уелнес“ АД ще събира, използва лична информация, получена директно от ползвателя само след писмено съгласие от страна на ползвателя.

(2) „Орфей Клуб Уеленс“АД ще пренася и съхранява лична информация за Ползвателя само след негово писмено съгласие за целите на използването по смисъла на този Общи Условия.

Чл. 23. „Орфей Клуб Уеленс“ АД има право да разкрива лични данни на Ползвателя само чрез съгласие на държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. „Орфей Клуб Уеленс“ АД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ IX

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ („COOKIES“)

 

Чл. 24. (1) „Орфей Клуб Уеленс“ АД използва „Cookies“ и подобни на тях файлове и технологии в сайта, напр. Local Shared Objects, известни и като „Flash cookies“, web beacons и т.н. Страните се съгласяват, че ако Ползвателя посети платформата и настройките на браузъра му приемат „Cookies“, ще се счита, че Ползвателя е дал съгласие „Орфей Клуб Уеленс“ АД да използва „Cookies“.

(2) „Cookies“са от съществено значение за функционирането на платформата и ключови за улесняването на работата на Ползвателя с него - навигиране без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. „Cookies“ също така запазват продукти от потенциален интерес, когато Ползвателя бъде пренасочен ъм сайт на оператор за евентуална покупка. „Cookies“ ни позволяват да подобряваме платформата, като събират информация за това, как се използват. „Cookies“ ни помагат да направим съдържанието възможно най – персонализирано. Възможно е в бъдеще „Орфей Клуб Уеленс“ АД да разшири рекламирането на 3-ти страни и към други сайтове на последното. Възможно е домейнът да включва и елементи, които задават „Cookies“ от името на трета страна, напр. Facebook „Like“ бутон или Twitter „Tweet“ бутон.

(3) Ползвателя може да прегледа наличните опции за управление на „Cookies“ в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на „Cookies“, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на „Cookies“, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. „Орфей Клуб Уеленс“ АД използва рекламни „Cookies“, управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други уебсайтове. Възможно е да Ползвателя да избере да не получава определени управлявани от трети страни рекламни „Cookies“ чрез сайтове за управление на „Cookies“ на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на „Cookies“ да попречи на Ползвателя да използва определени зони от сайта.

(4) Валидността на сесийните „Cookies“ изтича, когато затворите браузъра. Постоянните „Cookies“, включително Local Shared Objects („Flash cookies“), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

 

РАЗДЕЛ X

СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 25. Правата по тези общи условия влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите. Правата, предоставени по силата на Общите условия, ще продължат до:

• момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията;

• момента, в който „Орфей Клуб Уеленс“ АД по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата.

Чл. 26. (1) При прекратяване Ползвателят е длъжен да преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията;

(2) Независимо от причината за прекратяване, „Орфей Клуб Уеленс“ АД не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

(3) „Орфей Клуб Уеленс“ АД си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност титулярът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите се дължи единствено и само връщане на авансово платените суми (ако има такива) за стоки, продукти и услуги от електронния магазин на „Орфей Клуб Уеленс“ АД.

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Чл. 27. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и повелителни разпоредби на относимото законодателство, с предимство се прилагат нормите на закона на Република България, като страните запазват отношенията си – доколкото това е съвместимо с техните интереси и намерения.

Чл. 28. В случай на спор, който не се отнася до защита на потребителски права и който страните не могат да разрешат с разумни преговори помежду си, приемат същият да се отнесе за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата (БТПП) в гр. София – съгласно Устава на Съда.

 

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни