Община Сопот - не се гаси туй, що не гасне!

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Селищната мрежа, обхващаща 2 населени места, е развита основно в равнинната част на Общината и в ниските части на планинските склонове, ограждащи западната част на Карловското поле. Надморската височина на територията на Общината варира в рамките на 500 - 510 метра.

Поземлените ресурси на община Сопот са с размер от 56 000 дка, или 56 кв.км. По размер на територията Общината може да бъде включена в групата на общините с малък размер на площта си. По този показател тя се нарежда на едно от последните места в Пловдивска област.

Климатичните фактори в разглеждания район определят до голяма степен нивото на замърсяване на въздуха.Замърсяването на въздуха е резултат от:- интензивния поток от пътни транспортни средства, обусловен от главния шосеен път 1-6 София - Бургас.- масовото използване на твърди горива от населението през отоплителния сезон;-  емисии от незапръстени и необработени депа за ТБО /регламентирани и нерегламентирани/.Територията на Общината не е източник на озононарушаващи вещества. Няма данни от оторизирани лаборатории за направени емисионни замърсявания.

Екологичното състояние на Община Сопот може да се оцени на основата на характеристика на отделните компоненти на околната среда и степента на тяхното замърсяване.На територията на Общината съществуват производствени обекти, които са причинявали, а в последните години спорадично, макар и по-рядко и в по-малки размери, значително замърсяване на водите и почвите. Съществуващите екологични проблеми са резултат от:Хаотичното разположение на депа и сметища за битови отпадъци, както    и    безразборното    им    ползване,    особено    от    двете    големи машиностроителни фирми на територията на Общината.     Неспазване  на нормативната уредба за ритмично  проектиране  и строителство на канализация за отпадни води и необходимите за тази цел пречиствателни съоръжения.

През територията на Общината не преминават сериозни речни потоци. За осигуряване на напояването на земеделските земи се разчита на изкуствени водни басейни. На територията на Общината се намират четири водосъбирателни басейни /микроязовири/ с обща водовместимост от 830 000 куб.м. - "Арменица", "Малкият друм - Мурла", "Анево-2" и "Анево-3".

Независимо от малката си територия Община Сопот разполага с подземни природни богатства. Югозападно от с. Анево има находище от лигнитни въглища на малки дълбочини. Дебелината на въглищния пласт е от 1,4м. до 11,5 м. Находището все още не се експлоатира.Защитени територии и други чувствителни екосистемиНа територията на Община Сопот попада част от Националния парк "Централен Балкан" - 15 480 дка.

Замърсяването на повърхностните води на територията на Община Сопот е намалено до минимум следствие на изграждането на канализация в село - Анево, както и на най-модерната пречиствателна станция за пречистване на отпадни води изградена с европейски средства на територията на общината през 2010г..Замърсяване на повърхностните води възниква вследствие на неекологосъобразно извършване на стопански дейности (животновъдство).      С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те, заедно с речните води от горните течения на планинските потоци, се използват като ресурс за питейно и битово водоснабдяване на населените места от Общината. Използваният дебит на тези води гарантира нормалните потребности на населението от питейни води. Капацитетът на водите с високи питейни качества, който стои като резерв за бъдещите потребности, е незначителен.На територията на Община Сопот има 4 язовира.

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Къща музей "Иван Вазов"
Сопот, България

Богатият фонд, с който разполага къщата музей "Иван Вазов", припомня най-важните периоди от живота на писателя: от детството му в Сопот, където завършва основното си и класно образование, дейността му на помощник-учител в Калофер при даскал Ботьо Петков, както и учението му и в Епархийското училище в Пловдив при Йоаким Груев.

Девическо (Радино) училище
Сопот, България

Девическото (Радиното) училище е построено през 1851 година. То е едно от първите девически училища в България. Едно от помещенията пресъздава класна стая от времето на Възраждането. В друга стая е поместена постоянна изложба от графики на Бинка Вазова  -племенница на народния поет, с изгледи от стария Сопот.

Дядова Стоянова воденица
Сопот, България

Историческата воденица е известна от Вазовия роман „Под игото”. В момента е действаща и показва интериор от типичните воденици караджейки. Ще видите стаята на дядо Стоян със съхранения си интериор, както и работното помещение, свидетели на драматични събития.

Етнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ"
Сопот, България

Eтнографски и занаятчийски център "Сопотски еснафъ" е разположен в две възрожденски къщи в центъра на Сопот, паметници на културата. Стопанисва се от къща музей "Иван Вазов" и Сдружението на сопотски майстори и ценители на художествените занаяти.

Крепост "Аневско кале"
Сопот, България

Крепостта "Аневско кале" е един от най-добре запазените и забележителни архитектурни паметници от периода на Втората българска държава (XII-XIVв). Тя е един от трита квартала на предшественика на днешния Сопот - средновековния Копсис, който според някои изследователи е дълго издирваният ранносредновековен град Потука.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Община Сопот се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. 

С площта си от 56,003 km2 заема 16-то място сред 18-те общините на областта, което съставлява 0,93% от територията на областта. Община Сопот е една от най-малките общини в България като заема 4-то място отзад-напред. Зад нея са Община Кричим, община Перущица и община Челопеч. Границите ѝ са следните:

на изток, юг и запад – община Карлово;

на север – община Троян, Област Ловеч.

Транспорт

В южната част, от запад на изток, на протежение от 5 km преминава участък от трасето на жп линията София – Карлово – Бургас от 42,3 km до Община Сопот. Успоредно на жп линията, но през центъра на град Сопот преминава и участък от 5,6 km от Републикански път I-6 (от km 260,4 до km 266).

Климат

В климатично отношение Общината попада в преходно-континенталната климатична област. В сравнение с другите Подбалкански полета климатът е по-мек и по-топъл. Температурните инверсии са рядкост. Зимата е мека при средна температура през Януари около 0 и минус 1 градус, средногодишният брой дни със снежна покривка е 20 - 25. През лятото, което е умерено топло, има 60 дни със среднодневна температура около 20 градуса.

Култура

Град Сопот играе важна роля в духовното развитие на България. В продължение на столетия сопотските манастири, църкви и училища разгръщат богат книжовен и просветителски живот.Изпълнени с родолюбие, в града работят пламенни патриоти, предани пазители и разпространители на българския дух и всичко българско.

Околности

Може да посетите забележителностите в близките до Сопот общини - Карлово и Калофер.

Спорт

Ежегодно в град Сопот на територията на Европейския център за екстремни спортове и медитация Shambala се провеждат национални, международни и световни състезания по парапланеризъм.

Пазаруване

Детски магазин КУМА ЛИСА;

Хранителен Магазин “ИВЕРА” 2

Цветарски Магазин " Цвета" -  бул. Иван Вазов, 4330 

Важни телефони

Община Сопот - тел. 0887 35 94 11

Туристически информационен център - тел.+ 359 31346003

Кога да го посетите

Най-доброто време за посещение на Сопот е от май до септември.

Какво да правите

Разходка до Сопотски водопад

Сопотския водопад и местността около река Манастирска са много красиво място за разходка близо до град Сопот. Водопада е висок около 15м като образува два големи пада на водата. При водопада има изградена малка беседка с пейки и покрив, както и обособено място за огнище.

Изходна точка за водопада е манастира "Възнесение господне" ("Свети Спас"). След около 20 мин. ходене пеша по пътеката покрай реката ще стигнете до малък параклис с икони и аязмо.

Полет с парапланер

Тандемния полет с парапланер е въздушна атракция, която позволява на всеки да полети с опитен инструктор. Не се изисква никаква предварителна подготовка и няма ограничения във възрастта и физическото състояние на желаещите.Полетът започва се с кратък инструктажи подготовка на екипировката. При наличие на подходящи условия за излитане вие ще сте във въздуха след няколко крачки. След като излетите ще може да се отпуснете в удобната сбруя (седалка) и да се наслаждавате на невероятното изживяване. 

Релакс на басейн до лифт Сопот

Красив заради невероятното място, на което се намира, навсякъде заобиколен от зеленина, с перфектна гледка към изкачващият се лифт и към върховете на Стара Планина и озвучен от песента на птиците и ромонът на непосредствено преминаващата река.

Лифт Сопот

Това е най-дългата пътническа седалкова въжена линия в България - 3990м. Състои се от две части: Първата започва от покрайнините на град Сопот, близо до Сопотския манастир "Възнесение Господне" (557м н.в., І станция) и достига в местност "Почивалото" (1389м н.в., ІІ станция), като преодолява денивелация 832м. Втората част е от местност Почивалото (ІІІ станция) до района на хижа "Незабравка" (ІV станция). Построена е след 10.11.1989 г, дължината й е 1360м, а времето за пътуване - 15 мин, при скорост 2 м/с. 

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни