Община Дряново

Описание
Да пътуваш означава да живееш

Община Дряново е разположена в централния дял на Предбалкана върху 248,5 кв. км. силно пресечен релеф с надморска височина от 180 до 640 м. Красивите планински склонове са покрити със смесени широколистни гори, като между хълмовете и скалите плавно лъкатушат реките Янтра и Дряновска.

Общината се намира в административна област Габрово.
В общината са разположени гр. Дряново и 62 малки селища. Средищният град е лесно достъпен по основните транспортни връзки на Северна и Южна България: ж.п. линията Русе – Подкова и магистралата Русе – Стара Загора.

Дряново се намира на 22 км от Габрово и етнографските му комплекси, на 24 км от средновековната българска столица Велико Търново, на 17 км от Трявна с възрожденските архитектурни ансамбли и на 34 км от Севлиево, стария Хоталич.

Населението на общината е около 10 000 жители. В района около Дряново са открити едни от най-старите следи на живот на Балканския полуостров - в пещерата "Бачо Киро". Второто българско царство е неразривно свързано с дряновския край. От онова време са останките на средновековните крепости "Градът", "Боруна", "Липово градище" и др.

Град Дряново е основан през 1470 год., но близо до сегашния град е съществувало селище от ХІ - ХІІ век.

Релефът в община Дряново се определя от геоложкото развитие на Предбалканския физикогеографски район. Според природно-географската подялба на България, общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Релефът е разнообразен, силно разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. до 640 м. н. в. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска височина 704 м., разполовена на платовидното възвишение „Стражата”. Общината е разположена върху карстов терен, определящ наличието на множество пещери, понори, въртопи и кари. Оформени са група от пещери („Андъка“ и „Поличките“), от които с най-голямо значение е „Бачо Киро“.
Административният център на общината се характеризира с линеарна конфигурация, разположен по долината на р. Дряновска. Надморската му височина е от 234 до 300 м. Градът е обграден от множество ридове и хълмове. Територията на общината се пресича от Дряновската река и нейният приток - река Андъка, които проломяват Страженското възвишение, образувайки живописни и трудно проходими проломи. Реката се всича силно в баремските варовици и формира скаровидна долина.

Община Дряново е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Съществуват няколко строителни кариери, основно за камъни. Едва 138 дка от територията на общината е за добив на полезни изкопаеми и кариери, което е около 0,05 % от общата й площ. По настоящем действаща е само една кариера в село Скалско.

Община Дряново е разположена в територията на младонагънатата морфоструктурата на Балканидите. Тя се състои от три надлъжно разположени части: Предбалкан, Старопланинска верига и Средногорие. Община Дряново попада в частта на Предбалкана, който е изграден редица правилни антиклинали и синклинални гънки, формиращи т. нар. юротипен релеф. Планинският релеф тук е слабо разчленен. За геоложкия (литолого - статиграфски) строеж на тази територия са характерни глинесто – теригенно – карбонатните седименти от ранната креда. Във връзка с геоморфоложкото райониране общината е разположена в провинция на активната Мизийска платформена окрайнина в Старопланинската област. Районът, в който се намира е Тетевенско – Еленски. Община Дряново попада в периферията на Горнооряховската сеизмична зона. Магнитутни нива, които може да се очакват върху земната повърхност тук са от VIIVІІІ степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник. Най-силно влияние на сеизмичната обстановка се прогнозира в град Дряново и селата Скалско, Гостилица и Радовци.

Съчетанието между релеф, климат, скален състав, почви и растителност са основни фактори за формирането и териториалното разпределение на водите в община Дряново. Дебитът на реките е малък, с дъждовно-снежен режим – с пролетен максимум и есенен минимум на оттока. Но в сравнение с останалите райони на Предбалкана е с по-голяма водност, което се дължи на специфичните геолого – морфоложки и климатични особености. Засилването на поройността и ерозионните процеси по поречията на реките е вследствие от пролетните дъждове и бързото топене на снежната покривка. Дебитът на реките е малък, с дъждовно-снежен режим – с пролетен максимум и есенен минимум на оттока. Средногодишният брой на приижданията е между 40 и 50 дни.

 

Забележителности
Търсиш нещо необикновено? Разгледайте нашите предложения!

Исторически музей
Дряново, България

Музеят съхранява историческото и етнографското наследство на дряновския край. Към него са създадени редица експозиции, разположени в други сгради в общината. Това са:

- Колю Фичето - живот и творчество - истор. м-й;

- Градски бит от края на 19 и началото на 20в.;

-Икони от дряновския край - икономова къща;

- Археология и Възраждане - Дряновски манастир

Работно време : 8:00-12:00 / 13:00-17:00ч. без почивен ден

Повече информация тук.

Лафчиева къща
Дряново, България

Лафчиевата къща е уникален архитектурен комплекс, национален паметник на културата.Тя е единствената в България запазена триетажна жилищна сграда в традиционен архитектурен стил от възрожденския период. Построена е около 1840 г. от дряновския строител Кольо Гайдаржията и е известна като "къщата без пироните". Това е факт, тъй като в цялостния строеж на внушителното триетажно здание не е използван нито един пирон или желязна скоба.

Тук се намира и музейната експозиция "Градски бит от края на 19 и началото на 20 век".

Икономова къща
Дряново, България

Икономовата къща е една от двете напълно запазени къщи, дело на майстор Колю Фичето (другата е т.нар. "къща с маймунката" във Велико Търново). Икономовата къща е строена през 1859 г. за свещеник Васил Икономов, който бил приятел на майстора. Тази къща съчетава по изумителен начин функционалност и удобство. Семпла фасада откъм улицата, с типичен градски характер. Там са били разположени дюкяни, складове и други стопански помещения.

В момента там е изложена богата колекция от средновековни и възрожденски икони.
 

Часовникова кула
Дряново, България

Кулата е построена през 1778 г. Представлява висока центрична постройка, съчетана от три степенувани във височина размери и тела. Долната част била изградена от необработен камък споен във варопясъчен разтвор, а по форма бил четиристранна призма с квадратна основа със страни 5 метра. За осветление били оставени 11 отвора – 5 на западната и по 3 на източната и южната страна. На източната фасада имало врата, от която нагоре водела дървена стълба. На южната фасада имало вградена каменна арка.През 1945 г. тя била съборена. Часовниковият механизъм е ремонтиран от Илия Ковачев.

Релефна карта на България
Дряново, България

Релефната карта на България се намира в центъра на Дряново срещу часовниковата кула, в парка на СОУ "Максим Райкович".
Картата е отлята от цимент в мащаб 1:100 000 и е първата релефна физическа карта на България. 
Тя е с размери 6.90/4.30 м.
Изработена е през 1962 г. от Бонка Тихова, преподавател по география в СОУ "Максим Райкович" и учениците Донка Александрова, Сийка Янкова и Дабко Дабков.

Мостът на Колю Фичето над река Дряновска
Дряново, България

Мостът е построен от Колю Фичето в средата на ХІХ век. Съоръжението е от ранните хидротехнически постройки на майстора, в което развива своите идеи за традиционен възрожденски тип "гърбат" (римски) мост. Неговата дължина е 38.50 метра, а широчината на платното и тротоарчетата е 5 метра. Мостът има четири свода с различни по големина отвори, стъпили върху три масивни каменни колони. Най–висок е вторият свод, над който мостовото платно е леко изгърбено.Мостовите колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на високите води.

Църква "Свети Никола"
Дряново, България

Храмът "Св. Никола" е сред първите самостоятелни строежи на майстор Колю Фичето. Построен е през 1851 г., върху основите на по-стара църква. Това е първият опит на Колю Фичето да въведе свой собствен стил, което е ясно изразено при оформянето на фасадите. Стенописите в храма са от 1926 г., а три от иконите в иконостаса са дело на Станислав Доспевски, един от най-изтъкнатите български възрожденски художници. Сградата е трикорабна псевдобазилика с камбанария и купол, които са от дървен материал и не се изявяват в плана. Църквата е действаща. 

Дряновски манастир "Св. Архангел Михаил"
Дряново, България

Историята е основен стожер, около който се гради националната идентичност и чувството за принадлежност на един народ. Древна и богата на възходи и падения, българската история винаги е била любима тема и повод българите да се гордеят със своята малка, но достолепна страна. Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил" е утвърдена туристическа дестинация, един от 100-те национални туристически обекта.Част от неговата история „съхранява" и „разказва" музейната експозиция „Археология и възраждане", разположена в пределите на манастира.

Пещера "Бачо Киро"
Дряново, България

Пещера "Бачо Киро" се намира в района на Дряновски манастир, в живописните каньони на р. Андъка и р. Дряновска. Отстои на 300 м. от манастира "Св.Архангел Михаил" в отвесна варовикова скала висока 25 м. на 335 м.н.в. Тя е първата благоустроена пещера в България от Дряновските туристи още през 1937 г., а името си получава през 1940 г. в чест на героя от Априлското въстание Бачо Киро. През 1962 г. е обявена за природна забележителност. Вижте повече информация тук.

Важна информация
Всичко, което трябва да знаете

Местоположение

Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община Дряново се включва в състава на област Габрово. Разположена е в южната част на Северен централен район за планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Административният център град Дряново отстои на 22 км от областния център град Габрово, на 24 км от административния център на област Велико Търново и на 212 км от българската столица София.

Транспорт

През територията на общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България:

- през средата, от североизток на югозапад, по долината на Дряновска река участък от 23,2км от трасето на жп линията Русе-Горна Оряховица-Стара Загора-Подкова;

- в западната част, от изток на запад, началният участък от 2,9км от трасето на жп линията Царева ливада-Габрово.

През общината преминават частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 89,8км.

Климат

Климатът в района е умерено–континентален, с мека зима и прохладно лято, много благоприятен през всички сезони за почивка и туризъм. Надморската височина е около 300 м.

Култура

На територията на общината се провеждат множество празници, фестивали, конкурси, концерти и изложби. Има 12 читалища.

Околности

Крушунски водопади - на около 47км 

Крепост Царевец - Велико Търново 

Еменски каньон - до Велико Търново

пещерата Бачо Киро - на около 5км

Хотнишка екопътека - до Велико Търново

"Етър"- Габрово

Спорт

На територията на общината са регистрирани спортни клубове по лека атлетика, футбол, джудо, ориентиране, тенис и спортен клуб за хора с увреждания.

Пазаруване

Традиционен съботен пазар в гр. Дряново - могат да се закупят плодове и зеленчуци, дрехи и обувки, домашни потреби, килими, мед, билки, кокошки, инструменти и др.

Важни телефони

община Дряново - 0676 / 72962; 0676/71172; 0676/ 71174

Туристически информационен център - гр. Дряново - 0882 032 011

Исторически музей Дряново - 0676/7-20-97; 7-21-38

Национален телефон за спешни случаи - 112

Кога да го посетите

Най-подходящото време за посещение на община Дряново е от май до септември.

Какво да правите

Ретро фотоателие

Ретро фотоателието е създадено през 2004 г. от Исторически музей – Дряново, за да задоволи потребността на посетителите от по-атрактивно представяне на материалната култура на населението от дряновския край. Намира се в приземието на Лафчиевата къща. На фона на интериор и екстериор на градско жилище посетителят, облечен в дряновска носия или в елегантен костюм от ХХ-те години на ХХ век може да си направи снимка със собствен фотоапарат. Работно време: 8.00-12.00 ч.; 13.00-17.00 ч., без почивен ден

Проникване в неосветени пещери с водач

Пещера "Андъка" – картирана 4.5 км в района на Дряновски манастир 
Пещера "Бачо Киро" - картирана 3.5 км. в района на Дряновския манастир 
Пещери в района на с. Върпища с различни дължини.
Пещера "Извора" - картирана 4 км, край село Янтра, 20 км от Дряново. 
Проникването в пещерите трае от 1 до 8 часа, група до 5 човека на един водач, цена на човек плюс екипировка 15 лв/час. 
За заявки най-малко 15 дни предварително. 

Катерене по скали /алпийска техника на единично въже/

В района на Дряновския манастир /скали с височина до 80 м./, цена на човек, плюс екипировка и инструктор 15 лв/час. 

За заявки най-малко 15 дни предварително. 

Тандемни полети с парапланер

Стартът е от скалите до село Скалско (на 7 км от Дряново). Полетите се осъществяват от лицензиран пилот . За да се случат нещата, трябва да има подходящи условия, така че следете Фейсбук страницата paratandem.com и/или направо напишете съобщение или се обадете на 09888 59 200, за да получите информация кога може.

Цени:

Панорамен полет (15-30 минути) – 100 лв.
Прелет (40-60 минути) – 150 лв.
„Един ден с нас“ (60-150 минути) – 250 лв.

Каякинг

Има ентусиасти, които при пълноводието на река Дряновска през пролетта се пускат по нея, което е по-екстремно. Но може и в язовир, както при събитията, които организират Gabrovo Plus – в язовир „Стамболийски“. Пътуването от Дряново до него отнема 40-50 минутки, там получавате инструктаж, после се движите в група

Конна езда

Една от новите придобивки в Дряново – от 2016 г. по стария път от града към манастира има конна база. Може да пояздите както на място, така и в района. За повече информация – 0899 17 47 30.

Въжена градина над реките Дряновска и Андъка

„Приключенският остров“ е предизвикателство и за деца, и за възрастни. Оформени са няколко маршрута (с различна степен на трудност) между дърветата, където се събират водите на двете реки, като на места се минава над тях. Подробности вижте тук. 

You can also visit
Nearby destinations

Община Трявна
Община Трявна, България
Община Трявна е разположена в Централна България и е една от съставните общини на област Габрово.
Община Габрово - трудъ и постоянство!
Община Габрово, България
Община Габрово се намира в северната част на Република България.

support@tripxv.bg

Имате въпроси?

support@tripxv.bg

24 / 7 Без почивни дни